Reklama
 
Blog | Pavel Sikora

Welcome to Earth aneb Sodoma Gomora

Nejbližší známá planeta mimo Sluneční soustavu obíhá kolem hvězdy Epsilon Eridani, světlo tam letí přes deset let, jakékoliv současné lidské sondě by to trvalo o celé řády déle, a to i za předpokladu, že by po hned po startu nasadila zrychlení, jaké by nikdo z nás nepřežil. Nic nenasvědčuje tomu, že by tam existoval nějaký život. Přesto se sdělovací prostředky jen hemží podivnými postavičkami, které mají na svých povětšině zelených hlavách slušivá tykadla. O zelených mužících čili ufounech alias emzácích je mezi lidmi rozšířena celá řada polopravd a lží. Tak zaprvé: nejsou zelení, nejsou to žádní mužíci, nepocházejí z Marsu a nemají v oblibě francouzskou kuchyni.

Dále vesměs panuje přesvědčení, že celé noci nespí samou nedočkavostí, kdy už konečně dorazí na Zem, jež v jejich očích tvoří (jak jinak) pomyslný pupek celého vesmíru aby tu a) těžili drahocenné suroviny, nejlépe zlato, ropu, hnědé uhlí nebo něco na ten způsob, b) zotročili lidstvo, c) vyvraždili lidstvo a uvolnili tak Lebensraum pro svou kolonizaci, popř. ho pouze zpracovali do konzerv z důvodu nedostatku masných výrobků na své rodné planetě, d) zachránili lidstvo před: da) globalizací, db) globálním oteplováním, dc) jadernou válkou, dd) klíšťaty atp., e) nezištně šířili osvětu, náboženství a jiné technologie, f) užívali si s pozemskými kráskami a krasavci. Co člověk to názor, na Kubě a v KLDR jistě panuje přesvědčení, že intergalaktická flotila přifrčí přes půl vesmíru uštědřit smrtelnou ránu americkému imperialismu, coby poslední fázi přežitého kapitalistického zřízení a pak nastane všeobecné veselí a družba.

A teď si to zkuste představit: civilizace, která má nejen technologický náskok v řádu milionů, možná desítek milionů let. Co si budeme namlouvat, to zcela přesahuje naše chápání. Civilizace, která je schopna překonávat v rozumném čase nepředstavitelné a vpravdě astronomické vzdálenosti v našem vesmíru. Jiná se sem jaktěživa nedostane. Bude mít taková civilizace potřebu trmácet se do cizí galaxie, aby tam těžila nějaké drahé kovy nebo fosilní paliva? Nebude už náhodou dávno schopna v řízených termonukleárních a jiných reakcích přestavět částice hmoty na jakýkoliv izotop jakéhokoliv prvku? Nebude mít současně k dispozici téměř neomezený zdroj energie, který získá už jen tím, že bude vyrábět ze všudepřítomného vodíku hélium?

Stejně tak je naivní představa, že budou mít mimozemšťané potřebu dělat si z lidí otroky. Proč by to dělali, v případě potřeby budou mít dostatek daleko výkonějších robotů. Suroviny a energii na jejich výrobu a provoz získají snadno z hélia, nebo jakéhokoliv jiného prvku kromě železa. Kolonizace Země vetřelci z kosmu zní taky přihloupě, proč by to dělali, když bezesporu budou mít dost prostředků na to, aby si v případě potřeby vyráběli daleko lepší "planety" uměle? Populační exploze u takové civilizace je taky asi hodně přitažená za vlasy, naše civilizace se jen po pár tisících letech své existence dostává do právě opačného problému – do rozmnožování se nikdo moc nehrne, protože to omezuje osobní svobodu. Hladem také trpět nebudou a je otázka, zda budou mít potřebu si na nás hojit svá ega nějakou dobročinností, spíše budou (jsou?) natolik rozumní, že nás nechají vlastnímu osudu, protože nic nezničí divocha tak, jak nečekaný závan civiliazce. Ostatně je otázka, zda v jejich očích budeme vůbec něčím jiným než možná zajímavou formou společenského hmyzu. A kdo by chtěl šířit evangelium mezi mravenci, že? O sexu ani nemluvě… 🙂

Reklama

I my už jsme natolik vyspělí, že pokud možno do životního prostředí endemitů nezasahujeme. Což jim nijak nebrání v tom, aby nás případně pozorovali, s jejich technologiemi jistě není žádný problém vidět, a přitom nebýt viděn. Ledaže… ledaže by se děsili naší agresivity a rozhodli by se preventivně zasáhnout dřív, než bychom si osvojili takové technologie, že bychom začali být opravdu nebezpeční i svému vzdálenému okolí. No já nevím, neměli bychom se trošku zamyslet? Ostatně Bůh ví, nejsou-li základy některých starozákonních příběhu poněkud daenikenovské, viz např. Genesis 19,10-28: " Vtom ti muži vlastníma rukama vtáhli Lota k sobě do domu a zavřeli dveře. Ale muže, kteří byli u vchodu do domu, malé i velké, ranili slepotou, takže nebyli schopni nalézt vchod. Tu řekli ti muži Lotovi: "Máš-li zde ještě někoho, zetě, syny, dcery, všechny, kteří v tomto městě patří k tobě, vyveď je z tohoto místa. My přinášíme tomuto místu zkázu, protože křik z něho je před Hospodinem tak velký, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili." Lot tedy vyšel a promluvil ke svým zeťům, kteří si měli vzít jeho dcery. Řekl jim: "Vyjděte hned z tohoto místa, poněvadž Hospodin chystá tomuto městu zkázu." Ale zeťům to připadalo, jakoby žertoval. Když vzešla jitřenka, nutili poslové Lota: "Ihned vezmi svou ženu a obě dcery, které tu máš, abys pro nepravost města nezahynul." Ale on váhal. Ti muži ho tedy uchopili za ruku, i jeho ženu a obě dcery – to shovívavost Hospodinova byla s ním -, vyvedli ho a dovolili mu odpočinout až za městem. Když je vyváděl ven, řekl: "Uteč, jde ti o život. Neohlížej se zpět a v celém tomto okrsku se nezastavuj. Uteč na horu, abys nezahynul." Lot jim však odvětil: "Ne tak prosím, Panovníku. Hle, tvůj služebník našel u tebe milost. Prokazuješ mi velké milosrdenství, že mě chceš zachovat při životě. Já však nemohu na tu horu utéci, aby mě nepostihlo něco zlého a abych nezemřel. Hle, tamto město je blízko, tam bych se mohl utéci, je jen maličké. Smím tam utéci? Což není opravdu maličké? Tak zůstanu naživu." I řekl mu: "Vyhovím ti i v této věci; město, o kterém mluvíš, nepodvrátím. Uteč tam rychle, neboť nemohu nic učinit, dokud tam nevejdeš." Proto bylo to město nazváno Soár (to je Maličké). Slunce vycházelo nad zemí, když Lot vešel do Soáru. Hospodin začal chrlit na Sodomu a Gomoru síru a oheň; od Hospodina z nebe to bylo. Tak podvrátil ta města i celý okrsek a zničil všechny obyvatele měst, i co rostlo na polích. Lotova žena šla vzadu, ohlédla se a proměnila se v solný sloup. Za časného jitra se Abraham vrátil k místu, kde stál před Hospodinem. Vyhlížel směrem k Sodomě a Gomoře a spatřil, jak po celé krajině toho okrsku vystupuje ze země dým jako dým z hutě." Jako by ti hoši přišli zachránit sprátelené domorodce dřív, než udeří E.T. Force… Pozor, příště by to mohlo být horší ;-). Ψ

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama